Condicions Generals de Contratació

1.OBJECTE

Les presents condicions generals de contractació (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) tenen com a objecte regular la gestió i compravenda “on-line”(d’ara endavant, el “Servei”) de paquets turístics específics del sector de la salut i el benestar compostos per estades en hotels, en clíniques i per altres serveis relacionats amb el sector de la salut i el benestar (d’ara endavant, conjuntament els “Productes”, i individualment el “Producte”) posats a la venda al públic per l’empresa LANDEVITY (d’ara endavant, “LANDEVITY”) a través del lloc web “www.landevity.com” (d’ara endavant, la ” Plataforma”).

Les Condicions Generals completen i desenvolupen, quan no s’oposin a ells, els termes i condicions establerts per a cadascun dels productes seleccionats i posteriorment recordats, en cadascuna de les ordres de compra electrònica respecte a cada producte seleccionat (d’ara endavant, l’”Ordre de Compra”) executades pels usuaris de LANDEVITY (d’ara endavant, conjuntament els “Clients”, i individualment el “Client”), i els termes i condicions establerts en cadascuna de les confirmacions de LANDEVITY a cada Ordre de Compra (d’ara endavant, la “Confirmació”).

2. ADHESIÓ a les CONDICIONS GENERALS

Preguem als Clients que llegeixin atentament les Condicions Generals ja que, l’emplenament i l’enviament de l’Ordre de Compra implica l’adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna de les Condicions Generals. A tal efecte, abans que una Ordre de Compra pugui ser enviada, es requerirà al Client que accepti electrònicament les Condicions Generals, així com els termes i condicions establerts per a cadascun dels Productes seleccionats, la política de privadesa i de cookies de LANDEVITY (d’ara endavant, la “Política de Privadesa i de Cookies”). No obstant això, no serà aplicable al Client qualsevol modificació que pogués produir-se en la clàusula de les Condicions Generals o en la Política de Privadesa i de Cookies amb posterioritat a la data de l’enviament d’una Ordre de Compra específica per a un Producte.

En el cas que el Client no estigués d’acord amb les Condicions Generals i/o amb la Política de Privadesa i de Cookies, no haurà d’usar el Servei.

3. ÚS DE LA PLATAFORMA

  1. El Client declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i utilitzar aquesta Plataforma de conformitat amb aquestes Condicions Generals, que comprèn i reconeix íntegrament.
  2. En accedir a la WEB, realitzar comandes de Productes i, amb caràcter general, rebre la prestació del Servei, el Client assumeix les obligacions següents:

(a) Fer ús de WEB i usar el Producte d’acord a la legislació andorrana vigent que resulti d’aplicació.

(b) No contravenir els drets de propietat, els drets de propietat intel·lectual, i industrial o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de LANDEVITY, dels seus proveïdors o d’altres tercers.

(c) No realitzar cap Ordre de Compra falsa o fraudulenta. En el cas que LANDEVITY pogués dilucidar que el Client està realitzant comandes falses o fraudulentes, LANDEVITY es reserva el dret a anul·lar-les i a informar a les autoritats pertinents.

(d) Proporcionar de forma veraç a LANDEVITY la seva adreça de correu electrònic i altres dades personals i de contacte, així com les dades relatives a la seva targeta de crèdit. I, en cas que es produeixin modificacions en aquests, caldrà informarm a LANDEVITY p enviant un correu electrònic a l’adreça info@landevity.com.

(e) D’acord a lo previst en la Política de Privadesa i de Cookies, a la qual el Client també ha prestat el seu consentiment electrònicament, LANDEVITY podrà utilitzar les seves dades per enviar-li publicitat i informació sobre la Plataforma i els seus Productes.

(f) No utilitzar aquesta Plataforma per a finalitats il·legals o prohibides. En particular, el Client accepta que els Productes adquirits a través d’aquesta Plataforma seran per al seu ús o consum propi, o l’ús o consum de les persones en nom de les quals està legalment autoritzat a actuar. El Client no podrà revendre a tercers els productes o serveis adquirits a través d’aquesta Plataforma.

3. A través d’aquesta Plataforma, LANDEVITY ofereix un servei de gestió que permet al Client comprar els Productes que seleccioni. Una compravenda en aquesta Plataforma significa que el Client realitza una Ordre de Compra a LANDEVITY perquè adquireixi Productes de tercers per a aquesy, la qual cosa implica una obligació de pagament i necessita ser confirmada per LANDEVITY.

4. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

A l’efecte del previst en la legislació andorrana vigent en matèria de protecció als consumidors i de contractació a l’espai digital, LANDEVITY informa el Client que:

1. Els tràmits per subscriure el contracte de compravenda dels Productes són, de forma consecutiva, els següents:

(a) El Client haurà de seleccionar el botó “Reservar” que aparegui a la pàgina dels Productes que li interessin.

(b) Per tramitar l’Ordre de Compra, el Client haurà d’emplenar i comprovar l’exactitud de la informació de contacte (entre altres, el seu nom, número de telèfon i adreça de correu electrònic), les dades de la seva comanda i  resta de dades e informació que li demani LANDEVITY per mitjà de formulari un cop seleccionat el botó de “Reservar”. El Client haurà de seleccionar el botó de “He llegit i accepto els Terms i Condicions d’aquesta web” per procedir a l’enviament de la seva sol·licitud.

(c) EL client rebrà  l’Ordre de Compra en format electrònic al seu correu electrònic. LANDEVITY disposarà de dos dies hàbils per confirmar la reserva del Producte.

(d) Una vegada el Client rebi la Confirmació, haurà d’abonar en un període de 2 dies naturals a partir de la data de recepció de la Confirmació, mitjançant transferència bancària o targeta de crèdit, l’import desglossat en l’Ordre de Compra. LANDEVITY enviarà al Client, mitjançant la Confirmació, les dades bancàries per a la transferència bancària o  l’autorització per realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit.

(e) Tan aviat LANDEVITY rebi el pagament, el Client rebrà a l’adreça de correu electrònic facilitat, la factura i en aquest moment s’entendrà formalitzat el contracte de compravenda del Producte.

2. La documentació, dades i informació relatives a cada contracte de compravenda de Productes seran arxivats per LANDEVITY durant 5 anys, podent-li ser reexpedits per correu electrònic al Client, prèvia petició per escrit d’aquest, dirigida a l’adreça de correu electrònic info@landevity.com, durant aquest període de temps.

3. El Client podrà identificar errors en la introducció de les seves dades en l’Ordre de Compra en rebre-la per correu electrònic. Per corregir un error en la introducció de les seves dades després d’haver realitzat l’Ordre de Compra, el Client, tan aviat hagi identificat l’error, haurà de posar-se en contacte amb LANDEVITY, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@landevity.com.

4. El contracte de compravenda (és a dir, els diferents documents que ho conformen, com, entre d’altres possibles, les Condicions Generals, la Política de Privadesa i de Cookies, l’Ordre de Compra i la Confirmació) es formalitzarà en Català.

5. INVITACIÓ A CONTRACTAR

La informació continguda en les Condicions Generals i en la Plataforma, en general, no és constitutiva d’una oferta de venda per LANDEVITY, sinó una invitació al Client per utilitzar el servei d’intermediació ofert per LANDEVITY i adquirir, si escau, els Productes.

No existirà cap contracte entre LANDEVITY i el Client en relació amb cap Producte fins que LANDEVITY no hagi rebut el pagament íntegre del Producte comprat.

6. ORDRES DE COMPRA

Les Ordres de Compra únicament es cursaran electrònicament a través de la Plataforma, emprant per a això els mitjans electrònics allí disposasts.

A tals efectes, el Client haurà d’haver proporcionat i emplenat correcta i íntegrament totes i cadascune de les dades sol·licitades per LANDEVITY com a obligatoris.

Una vegada LANDEVITY hagi confirmat l’Ordre de Compra, en el cas de la Confirmació de disponibilitat per a la reserva dels Productes objecte de l’Ordre de Compra, i el pagament s’hagi realitzat correctament, LANDEVITY remetrà al Client la factura a l’adreça de correu electrònic indicada en l’Ordre de Compra.

Per tant, com ja s’ha indicat, el contracte de compravenda d’un Producte entre el Client i LANDEVITY quedarà formalitzat únicament quan LANDEVITY enviï la factura al Client.

Així mateix, en el cas que al moment de recepció de la Confirmació de l’Ordre de Compra hi hagi algun problema amb el pagament durant el període establert de 2 dies naturals, LANDEVITY informarà d’això al Client per correu electrònic i aquest podrà intentar realitzar novament la compra del Producte o Productes que es tracti i en les condicions que se li indiqui.

7. DISPONIBILITAT

Totes les Ordres de Compra estan subjectes a la disponibilitat dels Productes dels quals es tracti.

En el cas que al moment de recepció d’una Ordre de Compra no hi hagués disponibilitat dels Productes objecto d’aquesta Ordre de Compra, LANDEVITY informarà d’això al Client per correu electrònic i podrà oferir-li la possibilitat d’adquirir altres Productes de característiques similars als desitjats pel Client, perquè el Client els adquireixi si així ho desitja, la qual cosa, si escau, haurà de tramitar-se mitjançant una nova Ordre de Compra.

8. PREU I FORMA DE PAGAMENT

8.1 Preu

El preu final dels Productes seleccionats es mostrarà al Client, amb el seu corresponent desglossament, una vegada hagi seleccionat el Producte que decideixi comprar, i abans que el Client quedi vinculat per cap contracte o obligació de pagament. Aquest preu inclourà el preu de tots els Productes seleccionats, incloent-hi els opcionals, les despeses de gestió de LANDEVITY així com els impostos que els siguin aplicables. El Client haurà de tenir en compte que les despeses de gestió de LANDEVITY són independents del preu dels Productes seleccionats i no són reemborsables en cap cas, ja que es cobren pel Servei d’intermediació prestat per LANDEVITY per a assistència en el procés de reserva, de compra i de gaudiment dels Productes.

8.2 Forma de pagament

El preu es pagarà mitjançant transferència bancària al compte estipulat en la Confirmació de la reserva o targeta de crèdit per mitjà de l’autorització adjunta a la Confirmació de la reserva que es rep via correu electrònic. En cas que el Client pagui el preu mitjançant targeta de crèdit haurà d’emplenar l’autorització i enviar-la a LANDEVITY mitjançant correu electrònic a l’adreça de correu electrònic reservas@landevity.com sense perjudici que el Client faciliti posteriorment l’autorització original a LANDEVITY. LANDEVITY no acceptarà cap mitjà de pagament diferent als establerts en les Condicions Generals.

LANDEVITY exclou tota responsabilitat en relació amb la vulneració per part de tercers de la confidencialitat i seguretat de la informació i dades proporcionades pel Client, amb motiu del pagament de les seves compres electròniques mitjançant targeta de crèdit quan tals vulneracions escapin del seu control, en la mesura en què el tractament d’aquesta informació i dades no es trobi exclusivament sota el control de LANDEVITY.

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el nombre d’una targeta de pagament, el titular podrà exigir l’anul·lació del càrrec sempre que s’hagi de procedir amb l’anul·lació en virtut del que estableixin les condicions de l’entitat emissora i/o l’entitat de crèdit responsables de la targeta de crèdit, i si escau les assegurances, relatius a la targeta de crèdit. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes de LANDEVITY i del titular s’efectuaran al més aviat possible. No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, el Client quedarà obligat enfront de LANDEVITY al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

8.3 Impostos

Els impostos que siguin aplicable, són a compte del Client, que haurà de pagar-los juntament amb el preu del Producte. Aquests imports s’indicaran clarament en la Plataforma i seran inclosos en el total a liquidar pel Client tant al moment d’efectuar l’Ordre de Compra com en la Confirmació així com en la factura.

8.4. Impossibilitat de desistiment

De conformitat amb la legislació andorrana, l’informem que UNA VEGADA LA SEVA COMPRA HAGI ESTAT CONFIRMADA, AMB EL SEU PREVI CONSENTIMENT, EL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ PRESTAT PER LANDEVITY HA COMENÇAT LA SEVA EXECUCIÓ I NO ESTÀ SUBJECTE A DRET DE DESISTIMENT.

9. CANCEL·LACIÓ I/O MODIFICACIÓ

9.1 Polítiques de cancel·lació i/o modificació

Abans de la data d’inici del gaudi del Producte adquirit (d’ara endavant, “la Data d’Entrada”), LANDEVITY només podrà realitzar els canvis sol·licitats pel Client que siguin necessaris per al bon gaudiment del Producte i que no siguin significatius. Es considera que els canvis necessaris són significatius si impedeixen la realització de les finalitats del Producte segons les seves característiques generals o especials.

Si a qualsevol moment anterior a la Data d’Entrada, el Client desitja modificar el Producte a través d’aquesta Plataforma, i LANDEVITY pot realitzar aquesta modificació, LANDEVITY podrà exigir al Client l’abonament de les despeses addicionals justificades que hagués causat aquesta modificació.

D’altra banda, el Client podrà cancel·lar per voluntat pròpia a tot moment la compravenda del Producte a través d’aquesta Plataforma, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, però haurà d’indemnitzar a LANDEVITY pels conceptes que a continuació s’indiquen:

(a) Una penalització consistent en el 25 per cent de l’import total del Producte, si la cancel·lació es produeix amb més de 30 dies d’antelació a la Data d’Entrada;

(b) Una penalització consistent en el 50 per cent de l’import total del viatge, si la cancel·lació es produeix amb més de 15 dies i menys de 29 dies d’antelació a la Data d’Entrada;

(c) Una penalització consistent en el 75 per cent de l’import total del viatge, si la cancel·lació es produeix amb més de 7 dies i menys de 14 dies d’antelació a la Data d’Entrada;

(d) Una penalització consistent en el 100 per cent de l’import total del viatge, si la cancel·lació es produeix amb menys de 7 dies d’antelació a la Data d’Entrada.

Les anteriors penalitzacions, són sense perjudici de l’establert a l’apartat 3 de la clàusula 9 de les Condicions Generals, relativa als Gastos de Gestió de cancel·lació i/o modificació.

En el cas que algun dels Productes contractats i anul·lats estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació – tals com a promocions– les despeses de cancel·lació s’establiran d’acord amb les condicions acordades per ambdues parts.

Finalment, en cas que el proveïdor d’un servei inclòs en el Producte, es vegi en l’obligació de cancel·lar o modificar el Producte comprat, LANDEVITY s’encarregarà de gestionar la modificació o d’oferir-li un Producte equiparable al cancel·lat o modificat, que el client no hagi acceptat, assumint el Client qualsevol despesa addicional. Si el Client no estigués interessat en cap altre Producte, LANDEVITY gestionarà el reemborsament del producte a excepció de les despeses de gestió abonades a LANDEVITY. En qualsevol dels casos, LANDEVITY no serà responsable per aquesta cancel·lació i/o modificació.

9.2 Modificació als programes dels Productes

Els programes dels Productes poden estar subjectes a canvis per ambdues parts. Aquests canvis hauran de ser negociats i acceptats tant pel client com pel proveïdor dels serveis inclosos en el Producte. LANDEVITY s’ocuparà de gestionar aquests canvis entre les referides parts.

9.3 Despeses de gestió de cancel·lació i/o modificació

LANDEVITY s’encarregarà de la gestió de cancel·lació i/o modificació per un import del 2% del total de producte per  servei cancel·lat i/o modificat en concepte de despeses de gestió per cancel·lació i/o modificació els quals no inclouen les possibles penalitzacions que atribueixi LANDEVITY d’acord a la seva política de cancel·lació i/o modificació. Si el Client desitja ordenar una cancel·lació o canvi per favor posi’s en contacte enviant un correu electrònic a: reserves@landevity.com indicant la seva reserva.

10. REQUISITS EN MATÈRIA DE DOCUMENTACIÓ OFICIAL I DE SALUT

10.1. Documentació oficial

Per conèixer la normativa aplicable sobre l’obligatorietat de disposar de passaport i visats, El Client ha de consultar amb l’ambaixada corresponent abans de viatjar al Principat d’Andorra segons el país del qual sigui originari. És responsabilitat del Client estar en possessió d’un passaport vàlid i, si és necessari, d’un visat. LANDEVITY no és en cap cas responsable de les conseqüències que pugui tenir per al client no posseir la documentació de viatge correcta.

10.2. Qüestionari

Per a aquells Productes pels quals sigui necessària informació sensible sobre la salut del Client, amb la finalitat de perfeccionar o proporcionar el Producte, LANDEVITY s’encarregarà de facilitar-li un qüestionari enviat per l’entitat sanitària que correspongui segons el Producte seleccionat. En tot cas, LANDEVITY tan solament actuarà com a intermediari en la transmissió d’aquest qüestionari. Qualsevol responsabilitat que pugui correspondre a aquest qüestionari serà única i exclusivament de l’entitat sanitària redactora d’aquest qüestionari.

El referit qüestionari haurà de ser enviat en els 7 dies hàbils anteriors a la data de reserva del Producte. En cas que el Client no enviï el qüestionari en aquest període, ni LANDEVITY ni l’entitat redactora que ho sol·liciti seran responsables per ús inadequat o insuficient del Producte a causa d’informació omesa, incorrecta o fraudulenta i per tant el Client no tindrà dret a cap reemborsament sobre el Producte comprat.

10.3. Declaració

En qualsevol cas, el Client haurà de seleccionar aquells Productes pels quals disposi de la forma física necessària per al seu gaudiment sense cap risc per a la seva salut. En cas que el Client, compri un producte contraproduent per a la seva salut, LANDEVITY no serà en cap cas responsable per qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir el Client a causa de la seva falta de precaució.

11. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

Els Productes oferts en la Plataforma no inclouen cap tipus d’Assegurança complementària, per la qual cosa el Client es compromet a contractar individualment un segur que correspongui al Producte comprat. Pel que el Client no podrà exigir a LANDEVITY cap compensació.

12. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

LANDEVITY informa el Client que les dades personals que li faciliti en el marc d’execució de la relació contractual entre el Client i LANDEVITY, seran tractats i incorporats a un fitxer degudament declarat davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades del qual LANDEVITY és responsable, als efectes previstos per la legislació andorrana vigent en la matèria, i d’acord als termes previstos en la política de privadesa i de cookies disponible a l’enllaç […] (d’ara endavant, la “Política de Privadesa i de Cookies”).

La finalitat del referit fitxer és la gestió del Servei. Perquè això sigui possible, el Client autoritza a LANDEVITY a comunicar les dades personals que li faciliti, inclosos eventuals dades sensibles en matèria de salut, a les empreses a les quals es contractin els productes i serveis que configurin els Productes. Així mateix, el Client consent que LANDEVITY utilitzi les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials electròniques.

El Client, en els termes previstos en la Política de Privadesa i de Cookies, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials electròniques, mitjançant comunicació escrita dirigida a LANDEVITY enviant un correu electrònic a l’adreça info@landevity.com. Per a l’exercici de dits drets, LANDEVITY li podrà exigir al Client que li enviï còpia del seu passaport o document nacional d’identitat.

13. COMUNICACIONS

13.1 Ordres de Compra i serveis post-venda.

Tota comunicació entre el Client i LANDEVITY relativa a una Ordre de Compra determinada o un servei post-venda podrà fer-se per correu electrònic, a més de per telèfon quan això s’indica en les Condicions Generals.

A l’efecte de comunicacions per correu electrònic, LANDEVITY designa les següents adreces:

E-mail: info@landevity.com

L’adreça del Client a l’efecte de comunicacions serà la que en cada cas es designi en l’Ordre de Compra, o la que consti després que el Client hagi modificat tal adreça segons el previst en les Condicions Generals.

Tota comunicació relativa a una Ordre de Compra determinada en les adreces abans indicades s’entendrà correctament efectuada, excepte si el destinatari hagués notificat prèviament al remitent un canvi d’adreça amb una antelació mínima de deu (10) dies naturals.

13.2 Reclamacions i altres comunicacions

El Client podrà presentar les seves reclamacions i realitzar qualsevol altra comunicació per correu ordinari o correu electrònic, en les adreces previstes en la clàusula 15.1 anterior.

14. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els Productes que el Client adquireixi, així com els continguts de la Plataforma, són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic, de titularitat de LANDEVITY o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a la Plataforma o la compra de Productes a través de la mateixa, no atorga als Clients titularitat ni dret d’ús sobre els referits continguts o sobre els Productes (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic o transformació), excepte que LANDEVITY o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques que es tracti l’hi permetin, ben indicant-ho en la Plataforma mitjançant les llicències o autoritzacions escrites a aquest efecte.

15. RESPONSABILITAT

15.1 Limitació de Responsabilitat

LANDEVITY publica en la seva Plataforma informació sobre diferents serveis i/o productes oferts per tercers, i no garanteix la qualitat d’aquests serveis i/o productes proporcionats pels Proveïdors. Tret que expressament es disposi el contrari en la legislació andorrana vigent, la responsabilitat de LANDEVITY en relació amb el Servei d’intermediació es limitarà al preu de compra d’aquest Producte.

Així mateix, queden garantits tots els drets que la legislació andorrana vigent garanteixi als consumidors.

Si per causes de força major (inclosos, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu,) existeixen, o fins i tot si fos impossible el compliment de qualsevol de les disposicions acordades, LANDEVITY estarà exempta de qualsevol responsabilitat jurídica derivada de tal deficiència o incompliment.

15.2 Força major

En casos de Força Major, LANDEVITY no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de l’incompliment de les Condicions Generals i, en particular, de deficiències en reserves, confirmacions i/o en l’execució de Productes adquirits a través de LANDEVITY.

Les Causes de Força Major inclouran, entre altres, qualsevol acte o esdeveniment, fora del control raonable de LANDEVITY o del Client, incloent a títol enunciatiu i no exhaustiu, les vagues, generals o sectorials que afectin l’execució dels Productes, tancaments patronals, incendis o robatoris en les instal·lacions dels proveïdors que afectin els Productes, desordres polítics, econòmics o altres situacions d’inestabilitat que afectin la seguretat.

16. CONSULTES I RECLAMACIONS

El Client haurà de posar-se en contacte amb LANDEVITY mitjançant el correu electrònic Info@landevity.com si té qualsevol consulta o reclamació relativa a la seva compra abans de la seva sortida. En cas que el Client tingui una queixa referent als Productes comprats, aquest haurà d’iniciar formalment aquesta queixa o reclamació davant el Proveïdor del servei o producte objecto de la queixa o reclamació abans del retorn del Client o alternativament, el Client podrà contactar amb LANDEVITY trucant al número de telèfon +376676469 o enviant un correu electrònic a info@landevity.com. No obstant això, qualsevol queixa o reclamació que no hagi estat notificada en un període de 10 dies posteriors a l’ús del Producte quedarà prescrita.

17. MODIFICACIÓ

Aquestes Condicions Generals podrien ser modificades per LANDEVITY. És responsabilitat del Client llegir-les periòdicament, ja que les Condicions Generals vigents al moment de l’accés a la Plataforma o de la celebració del contracte de compravenda, seran les que resultin aplicables.

18. LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regiran per les lleis del Principat d’Andorra i es troben subjectes a la jurisdicció andorrana.